Prosjekt B

Hopp til menyen


Møtereferat — Team 1

Saker

 1. Status for team 1:
  Kva har vi gjort?
 2. Planlegge neste iterasjon:
  Kva skal vi gjere?
 3. Planar for heile prosjektet:
  Korleis skal vi jobbe vidare?
 4. Eventuelt

Avgjersler

 1. Status for team 1
  Gjekk gjennom alle dokumenta som skulle vere ferdige ved første iterasjon og gjorde opp status.
  • Visjonsdokument: Ferdig, treng gjennomlesing og reinskriving. Øyvind tek ansvaret.
  • Ikke-funksjonelle krav: Ferdig.
  • Overordna prosjektplan: Manglar tidsestimat, dette må skrivast.
  • Iterasjonsplan: Er meir eller mindre skrive inn i overordna prosjektplan. Øyvind vil sjekke om det er naudsynt å skrive eit eige dokument.
  • Risikoliste: Må jobbast med, tek opp dette i stormøtet seinare i dag.
  • Brukstilfeller: Er ferdig, men det har skjedd endringar. Åshild tek ansvaret(?).
  • Heimesida: Er så og seie ferdig. Jobbast med kontinuerleg under heile perioden.
 2. Planlegge neste iterasjon
  Følgjande må gjerast i neste iterasjon:
  • Fullføre dokumenta ovanfor.
  • Domenemodell og begrepsliste: Må setjast saman til eit HTML-dokument. Christoffer tek ansvaret.
  • Systemarkitektur: Alle saman les om systemarkitektur til i morgon, før vi jobbar med dette dokumentet.
 3. Planar for heile prosjektet
  Dette vart ikkje teke opp på dette møtet.
 4. Eventuelt: Stormøte i dag
  Det er behov for eit stormøte snarast, for å høyre korleis det går med alle teama. Vi har sett opp følgjande saksliste for eit møte i dag:
  1. Risikoliste
  2. Status
  3. Kommunikasjon
  Møtet er sett til kl. 15.30 på klasserom A724.

Neste møte: Ikkje fastsett.


Oppgaven

Prosjekt B